Terms and Conditions

REGULAMIN DZIAŁANIA I KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Strona powstała w związku z realizacją projektu pt. pt. Promocja przedsiębiorczości lokalnej LGD Korona Sądecka poprzez stworzenie filmu promocyjnego i platformy internetowej.

 Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 • 1
  Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin w obszarze działania i korzystania ze strony internetowej, w tym określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Lokalnych Przedsiębiorców z Usług świadczonych przez Administratora strony internetowej: https://www.lokalnie.eco
 1. Celem Strony internetowej jest umożliwienie lokalnym przedsiębiorcom, twórcom ludowym, lokalnym producentom bezpłatnego wystawienia ogłoszenia- zaprezentowania informacji o swojej działalności oraz o lokalnych zasobach naturalnych i infrastrukturalnych sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarze Gmin: Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów (obszar objęty działaniem LGD Korona Sądecka).
 2. Za pośrednictwem strony internetowej umożliwia się lokalnym przedsiębiorcom promowanie ich działalności, natomiast konsumentom dotarcie do informacji
  o nich.
 3. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument, określający zasady użytkowania oraz spis warunków, jakim muszą się podporządkować Przedsiębiorcy i Użytkownicy. Zarejestrowanie i późniejsze logowanie się do strony internetowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Administratorze – rozumie się przez to właściciela strony internetowej, którym jest Fundacja Horyzont360, z siedzibą w Wielogłowach 153, 33-311.
 3. Przedsiębiorcy/Producencie – rozumie się przez to podmiot zarejestrowany i zatwierdzony przez Administratora na stronie internetowej, posiadający tam swój Profil.
 4. Strona – rozumie się przez to stronę dostępną pod  adresem: https://www.lokalnie.eco
 5. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną/podmiot, która korzysta
  ze strony internetowej oraz ma możliwość przeglądania Profili Przedsiębiorców/Producentów, korzystania z wyszukiwarki oraz innych treści, które Administrator udostępnia Użytkownikom.
 6. Profilu – rozumie się przez to konto Przedsiębiorcy/Producencie – wizytówkę elektroniczną zawierającą dane, zdjęcia, wpisy oraz wszelkie treści udostępnione przez Przedsiębiorcę dobrowolnie na stronie internetowej, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.
 7. Usługę/ofertę – rozumie się przez to usługę, jaką oferuje Przedsiębiorca/Producent, udostępnioną przez Przedsiębiorcę/Producenta dobrowolnie na stronie internetowej, z którą mogą się zapoznać inni Użytkownicy. Przedsiębiorcami/Producentami, którzy rejestrują się na stronie internetowej mogą być: przedsiębiorcy/lokalni producenci/ twórcy ludowy/ wytwórcy lokalni z obszaru działań Lokalnej Grupy Działania „Korona Sądecka”.
 • 2

Warunki korzystania ze strony internetowej

 1. Korzystanie ze strony internetowej jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Wystawianie usług/produktów możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu w formie elektronicznej, uzupełnieniu Formularza rejestracyjnego oraz po jego zaakceptowaniu przez Administratora strony.
 3. Utworzenie Profilu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Akceptacja Regulaminu przez Przedsiębiorcę/Producenta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  • dobrowolnie przystępuję do korzystania z Usług Strony Internetowej;
  • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz wszelkie informacje, zamieszczone na moim Profilu są zgodne z prawdą oraz nie naruszają praw oraz dóbr osobistych innych osób, a także stanowią one moją własność/ własność podmiotu;
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w §5 niniejszego Regulaminu;
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administratora oraz informacji systemowych o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu strony internetowej.
 5. Przedsiębiorca/Podmiot wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów ze swoim wizerunkiem, logotypem swojej firmy lub innymi formami identyfikacji wizualnej w celu promocji za pomocą strony internetowej.
 6. Przedsiębiorca/Podmiot ponosi całkowitą odpowiedzialność za informacje, dane oraz zdjęcia na swoim Profilu.
 7. Każdy Przedsiębiorca/Podmiot po zalogowaniu ma prawo wglądu do publikowanych przez siebie danych oraz ich edytowania po zaakceptowaniu przez Administratora w celu aktualizacji i modyfikacji swojego Profilu.
 8. Przedsiębiorca/Podmiot może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi oraz zgłosić Administratorowi chęć usunięcia Profilu. Administrator usuwa Profil Przedsiębiorcy/Podmiotu niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Przedsiębiorcy/Podmiotu.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez Przedsiębiorcę/Podmiot oraz ich zgodność ze stanem faktycznym.
 10. Przedsiębiorca/Podmiot bierze pełną odpowiedzialność za oferowane przez siebie usługi/produkty i ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Przedsiębiorca/Podmiot bierze na siebie obowiązek posiadania wszelkich ustanowionych prawem wymagań, uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, uzyskanych certyfikatów (jeśli się na nie powołuje) oraz zezwoleń związanych z wprowadzaniem oferowanych usług. 
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do nie zaakceptowania bądź usuwania treści ogłoszenia (w całości lub w części) , w przypadku gdy:
  • są niezgodne z formułą oraz tematyką strony internetowej, bądź naruszają Regulamin, a Przedsiębiorca nie stosuje się do uwag Administratora;
  • naruszają prawo, dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.
  • Przedsiębiorca/ Podmiot nie prowadzi działalności na obszarze LGD Korona sądecka.
 12. W przypadku, gdy Administrator stwierdzi, że Przedsiębiorca/Podmiot nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, ma prawo usunąć jego Profil, po uprzednim powiadomieniu go drogą elektroniczną o tym zamiarze (za pośrednictwem adresu e-mail bądź telefonu podanego w procesie rejestracji).
 13. Przedsiębiorca/Podmiot zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania ze strony internetowej jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania ze strony  bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości zasobów strony internetowej.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek redakcyjnych (w szczególności błędy literowe, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, fleksyjne, których redakcja nie powoduje zmian merytorycznych) w treściach wprowadzanych przez Przedsiębiorców/Podmiot.
 • 3

Rejestracja Przedsiębiorcy/Podmiotu

 1. Rejestracja Przedsiębiorcy/Podmiotu polega na poprawnym wypełnieniu formularza w wersji elektronicznej znajdującego się na stronie: lokalnie.eco/ zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Podczas procesu rejestracji Przedsiębiorca/Podmiot zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian. Przedsiębiorca/Podmiot ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem ze strony internetowej przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu oraz hasła. Ogłoszenie zamieszczane jest na okres nieoznaczony.
 3. Weryfikacja i zatwierdzenie Przedsiębiorcy/Podmiotu dokonywane są przez Administratora niezwłocznie po ukończeniu procesu rejestracyjnego.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Administrator zwraca się do Przedsiębiorcy/Podmiotu z prośbą o wyjaśnienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez przedsiębiorcę lub kontaktuje się z nim telefonicznie.
 5. Po pozytywnej weryfikacji danych Przedsiębiorcy/Podmiot, Administrator zatwierdza Profil Przedsiębiorcy/podmiotu.
 6. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, Administrator informuje Przedsiębiorcę/Podmiot o powodach uniemożliwiających zarejestrowanie na stronie internetowej.
 7. Zarejestrowany Przedsiębiorca/Podmiot ma możliwość dodawania informacji i dokonywania zmian w swoim Profilu po uprzedniej akceptacji przez Administratora.
 • 4

Informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Fundacja Horyzont360 z siedzibą w Wielogłowach 153, 33-311 informuje, iż podanie przez Przedsiębiorcę swoich danych osobowych w celu zamieszczenia informacji o charakterze handlowym na stronie internetowej www.lokalnie.eco jest świadomą zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Horyzont360.
 2. Klauzula informacyjna RODO

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Horyzont360, Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy.
 2. Z Administratorem Danych można się skontaktować za pomocą email: fundacja@fundacjahoryzont360.pl, telefonicznie: 18 4477115 oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”).
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zamieszczenia informacji o charakterze handlowym na stronie internetowej Administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na stronie internetowej Administratora.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieoznaczony od momentu rejestracji.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – na zasadach określonych w art. 7 ust.3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczonego przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – na zasadach określonych w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 • 5

Postanowienia końcowe

 1. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony internetowej Przedsiębiorca/Podmiot może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@fundacjahoryzont360.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej z przyczyn niezależnych od niego.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 4. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 09.12.2020r.

Zatwierdzam: Monika Bochenek- Wiceprezes Zarządu Fundacji

Skip to content